เกี่ยวกับโครงการ

    

             หลักการและเหตุผล

                สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนมีความเหมาะสมกับความต้องการด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยในปีงบประมาณ 2555 สสวท. จะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ต้นร่างมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ทัีนสมัย มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและทันท่วงที โดยมีแนวคิดจะจัดทำมาตรฐานหลักสูตรทั้งในฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรจากนานาประเทศ ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสื่อและเอกสารการสอนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ

                ทั้งนี้ สสวท. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว บนพื้นฐานของการรับรู้และขับเคลื่อนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรในทุกภาคส่วน โดยได้ประสานเครือข่ายความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอชีย และ Teachers College แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในการสรรหาและติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับผลผลิตของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในภาคส่วนต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการปรับปรุงต้นร่างมาตรฐาน ตัวชี้้วัด และสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้ได้กรอบเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประเทศ                 

 

            วัตถุประสงค์

1. ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในภาคส่วนต่างๆ

2. จัดทำร่างมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับใช้ในอนาคต (สองภาษา)

3. จัดทำเอกสารประกอบการใช้มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับใช้ในอนาคต (สองภาษา)

4. จัดทำข้อเสนอทางเทคนิค สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ต่อไป


 

 

โครงการหลักสูตรอนาคต

Free business joomla templates