สสวท เปิดตัวกรอบมาตรฐานการเรียนรู้

 

 

 

“สสวท. เปิดตัวกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย”
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ เด็กปฐมวัยเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านดนตรีและนิทานได้อย่างไร คำตอบนี้มีอยู่ในงานวิชาการหัวข้อ “วิทย์-
คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ” จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-
16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 ในโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เปิดเผยว่า สสวท. เชื่อว่าการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการ
วางรากฐานให้เด็กมีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้เด็กสามารถปรับตัวในยุคสมัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับเด็กปฐมวัย ในรูปของกิจกรรมบูรณาการสหวิชา โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ การคิด และ
ลงมือแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัย และเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ส่งผลให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถ
พัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้โครงการที่จัดตั้งขึ้น ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ภารกิจที่สำคัญของโครงการ ประกอบด้วย 1) วิจัยและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้
มาตรฐานการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย 2)
วิจัยและพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมบูรณาการ ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย 3) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับปฐมวัย อาทิ ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย และครูปฐมวัยในโรงเรียนทุกสังกัด
ทั่วประเทศ 4) ประสานความร่วมมือและเป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมีความคืบหน้า.......
ทั้งนี้ การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอันมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนากรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัย จนได้เอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือที่พร้อม
เผยแพร่ได้ การพัฒนาตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีปฐมวัย ประกอบด้วย หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชุดกิจกรรมบูรณา
การวิทยาศาสตร์ปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม ชุดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย แผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย
นอกจากนั้น สสวท. ยังได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัย
เพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย หลักสูตรการอบรมต่อเนื่อง
3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 ที่ผ่านมา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ได้แก่
การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย และการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีปฐมวัย มีศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรมโดยตรงจาก สสวท. รวมทั้งสิ้น 571 คน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมขยายผลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น
11,994 โรงเรียน และครูปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 18,679 คน

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.
14 มีนาคม 2554