คณะอนุกรรมการ สสวท. ปี 2556

 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1. นายช่วงโชติ  พันธุเวช

ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้อำนวยการ สสวท.

รองประธานอนุกรรมการ

3. นายณรงค์  ปั้นนิ่ม

อนุกรรมการ

4. นายสมโภช  นพคุณ

อนุกรรมการ

5. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์

อนุกรรมการ

6. นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันติ์

อนุกรรมการ

7. นายมาเนตร์  กอบน้ำเพ็ชร

อนุกรรมการ

8. ผู้บริหาร สสวท. ที่กำกับดูแลสำนักบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ   คณะอนุกรรมการได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555  สำหรับลำดับที่ 6-7
อนุกรรมการที่เป็นผู้แทนพนักงานมีวาระ 2 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554

 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

1. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ

ประธานกรรมการ

2. นายโฉลก  ศิริสินธว์

กรรมการ

3. นายสุวิทย์  สุมาลา

กรรมการ

4. นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันติ์

กรรมการ

5. นายพรชัย  อินทร์ฉาย

กรรมการ

6. นายมาเนตร์  กอบน้ำเพ็ชร

กรรมการ

7. นายนิพนธ์  ศุภศรี

กรรมการ

หมายเหตุ  คณะอนุกรรมการได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555  สำหรับลำดับที่ 4-7
กรรมการที่เป็นพนักงาน สสวท. มีวาระ 2 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบ สสวท.

1. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวปิยาภรณ์  พิสิฐพิทย์

อนุกรรมการ

3. นางวลัยภรณ์  ศรีประยูรสกุล

อนุกรรมการ

4. ผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักบริหาร

อนุกรรมการและเลขานุการ

5. นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. นายกานต์  พันเพิ่มสิน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ   คณะอนุกรรมการได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2555

 

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา และการลงทุน

1. นายทรงศักดิ์  เปรมสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. นายช่วงโชติ  พันธุเวช

อนุกรรมการ

3. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย

อนุกรรมการ

4. นายวิศนุ  ทรัพย์สมพล

อนุกรรมการ

5. นายภารวี  วงศ์จิรชัย

อนุกรรมการ

6. นายชัชชัย  เสนอคำ

เลขานุการ

7. นางสาวน้ำค้าง  คันธรักษ์

อนุกรรมการ

8. ผู้อำนวยการ สสวท.

อนุกรรมการ

9. ผู้บริหารที่กำกับดูแลสำนักบริการวิชาการ

อนุกรรมการ

10. หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้

อนุกรรมการ

11. นางสาวทิพยวรรณ  ศรีมนูญธิผล

อนุกรรมการ

12. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

อนุกรรมการ

13. นางสาวสุชารัตน์  ทับทิมจรูญ

เลขานุการ

14. นางอรุณี  อาจขำ

ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง


คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายอำนวย  ทองสถิตย์

ประธานอนุกรรมการ

2. นายยืน  ภู่วรวรรณ

อนุกรรมการ

3. นางอรวรรณ  ชยางกูร

อนุกรรมการ

4. นางอรนุช  สูงสว่าง

อนุกรรมการ

5. นายแพทย์วีระ  ศิริรัตน์ตระกูล

อนุกรรมการ

6. หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ

เลขานุการ

7. นายสุรกิจ  ทวีพัฒน์ปรีชา

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาวเมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม

ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ   อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ   อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ